Nhảy đến nội dung
company information

Chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai mô hình hình phát triển Agile - đang là tiêu chuẩn toàn cầu và mô hình phát triển Waterfall - thường được sử dụng trong các công ty Nhật Bản. Khi phát triển agile, chúng tôi sử dụng JIRA và Backlog để quản lý công việc, còn WBS và Gantt được dùng khi phát triển theo mô hình Waterfall. Hơn nữa, tính đến tháng 6 năm 2020, chúng tôi có ba nhân viên nhận được chứng chỉ PMP và luôn tổ chức các buổi đào tạo để quản lý dự án trong công ty.

Ngoài việc chuẩn hóa các tài liệu thiết kế và quan điểm kiểm thử, chúng tôi còn đảm bảo chất lượng dựa trên kinh nghiệm và kết quả thực tế từ trước đến nay với trọng tâm là khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản, chẳng hạn như phân tích nguyên nhân và kiểm tra các lỗi tương tự, kiểm tra tính bảo mật bằng công cụ phân tích tĩnh Arachni, kiểm tra quy trình bởi bộ phận bảo đảm chất lượng, v.v... Hơn nữa, gần đây chúng tôi đã áp dụng dịch vụ kiểm thử tự động "Test Sigma" dựa trên Selenium để bảo đảm chất lượng kiểm thử khi phát triển liên tục được yêu cầu trong mô hình phát triển Agile.


Dịch vụ

Giải pháp toàn diện về quy trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp

Hệ thống dịch vụ Eform & APAR được xây dựng nhằm hỗ trợ cho việc quản lý quy trình nghiệp vụ hiệu quả hơn trong doanh nghiệp. "Hệ thống eForm" là hệ thống hỗ trợ xử lý cho việc yêu cầu thanh toán như chi phí đi lại v.v..."Hệ thống APAR" là hệ thống hỗ trợ xử lý cho việc quản lý các khoản phải thu và khoản phải trả. Khách hàng có thể sử dụng từng hệ thống riêng lẻ hoặc hệ thống được tích hợp cả hai.

Chatbot

Công ty chatbot được tích hợp vào trang Website để hỗ trợ trả lời tự động các câu hỏi từ khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và giảm chi phí nhân lực.

Phát triển Offshore

Về phát triển offshore dạng lab, một nhóm nhân viên phát triển phần mềm được kết hợp dành riêng cho khách hàng, họ sẽ phụ trách xử lý - tiến hành công việc theo chỉ dẫn từ khách hàng. Do là nhóm phát triển riêng cho khách hàng nên họ luôn sẵn sàng giải quyết công viêc hoặc dự án gấp một cách linh hoạt.

CMS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sử dụng dùng CMS - một hệ thống quản lý vận hành Website. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp giải pháp Drupal-một sản phẩm CMS thuộc hệ thống mã nguồn mở, và Acquia-một dịch vụ được quản lý bởi Drupal.

Kiểm thử phần mềm tự động

Chúng tôi cung cấp dịch vụ test tự động「testsigma」để tự động hóa testing và thực hiện test lại.

Quản lý quy trình nghiệp vụ

Quản lý quy trình nghiệp vụ Activiti - sản phẩm của công ty Alfresco, hỗ trợ cho việc điện tử hóa công việc dựa trên quản lý quy trình nghiệp vụ và giúp ích cho việc làm tại nhà.

EC

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống front-end cho trang EC bằng Shopify dạng Cloud, và EC-CUBE dạng On-premises. EC-CUBE có phiên bản mới nhất thực tế là hệ thống phiên bản EC-CUBE4.x